TOPlist

Státní správa devizových toků

Jan Hebnar
Státní správa devizových toků

Použití devizových vkladů na kapitálových účtech společností společně s přeshraničními platebními operacemi na běžných účtech spadají pod přísnou kontrolu SAFE (State Administration of Foreign Exchange), který veškeré tyto transakce schvaluje. V rámci novely vyhlášky o správě devizových toků (Regulations on Foreign Exchange Administration), která vstoupila v platnost 5. srpna 2008, došlo ke zmírnění některých opatření spadajících pod devizovou politiku. Před vydáním zmíněné vyhlášky byla pozornost čínské devizové správy soustředěna převážně na devizy proudící z čínské ekonomiky s cílem získání větších devizových rezerv. Vzhledem k obrovské výši devizových rezerv, které dnes Čína spravuje, došlo ke změně politiky, která nyní kontrolu soustředí především na příliv deviz.

Zatímco tedy příliv kapitálu do čínské ekonomiky je přísně kontrolován s cílem zamezit inflačním tlakům, kontrola a schvalování odchozích investic byly zjednodušeny, čímž je vytvořen větší prostor pro pohyb kapitálu vně čínské ekonomiky. Součástí změn je mimo jiné delegování rozhodovacího práva na nižší jednotky – pobočky SAFE – u některých položek kapitálového účtu, čímž je schvalovací proces zjednodušen. Na druhou stranu však vyhláška nadále ponechává nutnost prověřování všech dokumentů vztahujících se k přeshraničním transakcím. Účelem je posílení kontroly a zamezení rizika spojeného s tokem tzv. „hot money“. Zahraniční subjekt, který se rozhodne pro vstup na čínský trh prostřednictvím založení podniku s účastí zahraničního kapitálu, musí tudíž počítat s překážkami, jako jsou povinné schvalování výše jmění drženého v devizách, nutnost zažádat o schválení investic provedených v zahraničních měnách a další regulace. Veškeré příjmy v zahraniční měně plynoucí z položek kapitálového účtu společností se sídlem v Číně musí být uloženy na devizových účtech konkrétních čínských bank. Čína preferuje reinvestování prostředků získaných při podnikání v Číně opět v rámci čínské ekonomiky. Pokud však jsou splněny podmínky stanovené SAFE, je možné tyto příjmy převést do zahraničí, což dříve možné nebylo. Nově je také za určitých podmínek umožněn dříve zakázaný převod těchto příjmů z deviz do RMB a uskutečnění přímých zahraničních investic. Povinná registrace platebních operací v devizách a jejich schvalování se týká také běžného účtu, u kterého se dále rozlišují obchodní a neobchodní operace. SAFE stanovuje pravidla a podmínky, po jejichž splnění je možné platební operace uskutečnit. Tyto podmínky se liší pro různé operace liší. Například u obchodních operací s odloženou dobou splatnosti (tzv. poskytnutí odběratelského úvěru), u nichž nesmí roční kumulovaná hodnota odběratelských úvěrů překročit částku 10 % všech úhrad importních operací v devizách, které firma uskutečnila v předchozím roce. Zvláštní pravidla se dále týkají transakcí vztahujících se k importu rozsáhlých investičních celků, uzavírání dlouhodobých dodavatelských smluv zahrnujících import do Číny a operací přesahujících výše uvedenou hranici. Neobchodní transakce zahrnují platby za přepravní služby, výplaty mezd, daňové poplatky, peněžní dary, transfery a další. Pro registraci takových plateb je třeba podat písemnou žádost a společně s ní doložit smlouvu (např. pracovní smlouvu při převodu mzdy) a fakturu/výzvu k úhradě od zahraničního subjektu. Potřebné dokumenty opět určí SAFE. V některých případech je vyžadován tzv. Tax Clearance Certificate (TCC), tedy prohlášení, že v době podání žádosti jsou všechny daně vztahující se k dané transakci uhrazeny nebo je pohledávka patřičně zajištěna. U transakcí vztahujících se k nehmotnému majetku je situace ještě komplikovanější, jelikož jsou vyžadovány dodatečné dokumenty, např. Licence for Technology Importation apod.. TCC je vyžadován u plateb za služby, převodu zisku, převodu z běžného účtu a některých položek kapitálového účtu – dividend, bonusů, apod. v případě, že hodnota jednorázové platby přesáhne ekvivalentní částku 30 tisíc USD vyjma. V případě převodu mezd je hranice stanovena na 30 tisíc USD za rok. TCC vydává daňový úřad příslušný plátci daně a v rámci žádosti o vystavení TCC je třeba předložit smlouvu či dohodu, fakturu či výzvu od zahraničního subjektu k převodu deviz, potvrzení o uhrazení daně a eventuálně další dokumenty vyžádané daňovým úřadem. V tomto případě opět hraje roli existence dohody o zamezení dvojího zdanění a tzv. „permanent establishment“ neboli stálé sídlo.

Komentuj jako první

Komentuj příspěvek

Kontrolní číslo: 475
Odeslat komentář

Aktuální články

Jak nakrmit Draka?

Ondřej Lapisz

Vzdělávací kurzy

Vzdělávací kurzy pro firmy

Newsletter

Ty nejdůležitější zprávy pro vaše čínské podnikání.
Přihlaste se k odběru pravidelného Newsletteru zde.
Odeslat