TOPlist

Prověření čínského obchodního partnera

Prověření čínského obchodního partnera
  • Jak si ověřit, že čínská společnost vůbec existuje
  • Jak si potvrdit, že má všechna oprávnění
  • Jak se ujistit, že má dostatek financí
  • A proč nezapomenout na na osobní návštěvu
Due diligence je „trendy“ pojmenování pro úplné prověření firmy. Nebo také - due diligence je proces hodnocení informací o finančním, právním a provozním stavu partnera, včetně posouzení jeho vnímání třetí stranou. Due diligence se zaměřením na potenciálního partnera vám může pomoci vyhnout se množství běžných nástrah, které se při obchodování s Čínou objevují, jako například:
 

Falešné společnosti

 

Potenciální partner ve skutečnosti vůbec nemusí existovat. I takový obchod může proběhnout v pořádku (v Číně je možné všechno), jen se připravte na to, že pokud se v průběhu transakce
objeví problém, nápravy se určitě nedomůžete (nebude na kom).
 

Papíroví tygři

 

Potenciální partner se prohlašuje za lídra svého oboru, ale ve skutečnosti tomu tak není. Papíroví tygři jsou ty čínské společnosti, které se před vámi budou prezentovat v ne úplně pravdivých barvách – to nemusí vždy vadit, záleží na tom, do jakého vztahu s nimi vstupujete (například kolik riskujete vy a kolik oni).
 

Parazitující společnosti

 

Potenciální partner může až příliš spoléhat na své vazby s místními úřady. To může znamenat, že se společnost pohybuje v právně šedé zóně a je citlivá na změny v obsazení těchto úřadů.
 

Druhy due diligence

 

Existuje více druhů due diligence – každý je stejně důležitý, ale ne vždy budete mít dostatek informací (a času) k realizování všech typů:
1. Kontrola administrativního a právního stavu společnosti
2. Kontrola finančního stavu společnosti
3. Kontrola reálného fungování společnosti
V následujících částech tohoto dokumentu se zaměříme na zmíněné tři druhy due diligence. Již teď si však představíme základní pravidla due diligence, která by každá společnost měla mít na paměti.

 

Základní pravidla due diligence

 

Pravidlo 1: Nepovažujte informace poskytované samotným partnerem za stěžejní. Je lepší získávat informace z vlastních zdrojů a od ověřených poradců, než od samotného partnera, jelikož každý dodavatel, konkurent, zaměstnanec či zákazník, spojený s partnerskou společností, může poskytnout informace přikrášlené ve prospěch partnera. V Číně, kde není nic důležitějšího, než partnerské vztahy, je to běžné. Buďte si jistí, že ke všem rozhodnutím docházíte na základě vlastních závěrů, dosažených konzultacemi s různými nezávislými zdroji.
 
Pravidlo 2: Vždy se ptejte: „Není to až příliš dobré na to, aby to byla pravda?“
 
Pravidlo 3: Důkladně prozkoumejte dokumenty, kterévám společnost poskytuje. Některé z dokumentů, které vám partner poskytne, mohou být v lepším případě nepřesné. V tom horším naprosto smyšlené nebo podvržené. Konzultujte pravost dokumentů s jiným čínským partnerem, nebo alespoň s někým, kdo rozumí čínsky – padělané dokumenty často obsahují banální chyby. Vždy se například mějte na pozoru před nesrovnalostmi v názvech bank, umístěních, zákaznících, dodavatelích, logistice a objemech výroby.
 
Pravidlo 4: Mluvte s dalšími zainteresovanými stranami. Slyšeli někdy konkurenti, dodavatelé, regulátoři, předpokládaní zákazníci, odborná média o této společnosti? Pokud ano:
Jakou má společnost pověst
 
 

POSUZOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍHO A PRÁVNÍHO STAVU SPOLEČNOSTI

 
Otázky, které si musíte položit jako první – dříve než uzavřete partnerství v Číně – zní:
• Je společnost řádně registrovaná?
• Je osoba, se kterou jednám, oprávněným zástupcem
společnosti?
• Získala společnost všechna povolení a licence, potřebné pro svou činnost? Jsou tato potvrzení a licence platné?
• Je společnost oprávněná užívat prostory a pozemky, které zabírá (to budete řešit především v případě velkých zakázek, nebo investiční spolupráce)?
• Vlastní společnost všechna duševní práva (patenty a obchodní známky), která uvádí, zákonně?
Následující kapitola vám napoví, jak zjistit odpovědi na tyto základní otázky.
 

Podnikatelská licence

 

Podnikatelská licence společnosti může být ověřena na webových stránkách SAIC, nebo místní AIC (podle místa registrace společnosti), ale nejlépe přímo na pobočce AIC. Informace získané na webových stránkách by měly sloužit pouze jako první vodítko – je vhodné je doplnit dalším ověřováním.
 

Kontrola podnikatelské licence

 
 
Podnikatelská licence společnosti může být ověřena na webových stránkách SAIC, nebo místní AIC (v místě registracespolečnosti), ale nejlépe na samotné pobočce AIC. Informace získané na těchto webových stránkách by měly sloužit pouze jako první vodítko – je vhodné je doplnit dalším ověřováním. Webové stránky jednotlivých místních poboček AIC lze nalézt za použití vyhledávače v levém dolním rohu stránek SAIC (http://www.saic.gov.cn – jen čínsky). Bohužel, vyhledávání není napříč jednotlivými provinciemi standardizované a tak se můžete setkat s tím, že v některých provinciích například informace tohoto typu veřejně přístupné nejsou, někde rejstřík vůbec nefunguje. Přesto – v případě, že se vám informace najít podaří, je databáze SAIC mimořádně cenným zdrojem informací pro due dilligence. Při kontrole podnikatelské licence je důležité najít a porovnávat tyto informace:
 

 

Název společnosti

 

Jméno na licenci musí být stejné, jako je jméno společnosti, se kterou jednáte a které je například uvedeno na webových stránkách, vizitkách a stejně tak na každém dokumentu, se kterým se během procesu due diligence setkáte.

 

Adresa společnosti

 

Adresa musí odpovídat skutečnému místu podnikání. Ideální je ověřit si to neohlášenou návštěvou – což ale samozřejmě může být drahé (záleží, kde má firma sídlo). Pokud je sídlo firmy v Pekingu, Šanghaji nebo Chengdu, zkuste požádat o krátkou návštěvu místně působící české orgány (obchodní úsek ambasády, CzechTrade).

 

Zákonný zástupce

 

Ptejte se třetích stran na detailní informace o osobě, která s vámi jménem společnosti jedná (podepisuje jménem společnosti smlouvy, používá její razítko …).

 

Zapsaný a splacený kapitál

 

Zapsaný kapitál je – stejně tak jako u nás - limitem právní odpovědnosti podílníků. Opět, stejně tak jako u nás, nejedná se o důkaz, že peníze jsou stále na účtu společnosti. Tak jako tak je však výše kapitálu důležitým indikátorem solidnosti společnosti a opět obecně platí, že čím více, tím lépe.

 

Rozsah podnikání

 

Ujistěte se, že činnost, ve které hodláte spolupracovat, je zahrnuta do rozsahu podnikání – čili pokud budete s firmou obchodovat, má povolení k obchodu, pokud si budete nechávat konzultovat projekt, má povoleny konzultační služby atd.

 

Doba platnosti licence a datum založení

 
Všimněte si data založení společnosti a doby platnosti podnikatelské licence.

 

Najděte a ověřte si oficiální razítko AIC

 

AIC. Toto razítko potvrzuje, že společnost prošla každoroční inspekcí. Neudělení potvrzení AIC nebo absence razítka může naznačit, že se společnost v posledním roce potýkala s problémy.
 

Razítko společnosti

 

Aby byl považován za oficiální, musí být ke každému dokumentu v Číně připojen otisk razítka společnosti. Razítko společnosti je jejím oficiálním podpisem a musí být připojeno ke každému dokumentu, který od společnosti obdržíte. Použití razítka společnosti je v Číně stejně důležité, jako je podpis (generálního) ředitele v Evropě. Čínské společnosti dostávají při registraci speciální razítko, které slouží ke „stvrzování“ smluv. Pokud smlouva takové razítko nemá, je pro čínskou společnost relativně jednoduché se z ní vyvázat.
Dvě důležité otázky, které si musíte položit při zkoumání razítka, zní:
• Je razítko společnosti pravé?
• Bylo použito oprávněným zástupcem společnosti?
 

Potvrzování pravosti razítka společnosti

 

Jednoduchý způsob, jak ověřit pravost razítka společnosti, bohužel neexistuje. Nechceme strašit, že budete následující martyrium muset absolvovat při každém podpisu smlouvy. Pokud však půjde o velké částky, nelze než doporučit následující postup:
1. Navštivte místní AIC a PSB (Public Security Bureau –Veřejný bezpečnostní úřad) dle sídla společnosti.
2. Zeptejte se, zda je razítko registrováno (registrace razítka u PSB je povinná).
3. Prozkoumejte dokumenty společnosti v evidenci místních orgánů ( ujistěte se, že na všech těchto dokumentech je použito stejné razítko).
4. Jedině pokud je razítko registrováno a zároveň použito na všech dokumentech, můžete si být jisti, že je platné.
Ověření pravosti razítka je zásadní pro získání jistoty, že se jedná o legitimního obchodního partnera. Účinně ho však může být provést jen čínský právník, protože s nikým jiným příslušné úřady jednat nebudou. Což je další komplikace. Jak už však bylo jednou řečeno - v případě, že se jedná o zásadní obchod (například velký investiční záměr), takový postup se vyplatí.

 

Oveřění oprávněného užití razítka společnosti

 

I pokud je použito oficiální (nepadělané) razítko oficiálně registrované společnosti, musí být použito pouze zaměstnancem, který k tomu je oprávněn. To ze samotného orazítkovaného dokumentu nezjistíte. Je potřeba:
1. Navštívit sídlo společnosti.
2. Ptát se, jestli osoba, která orazítkovala dokument, ve společnosti zaměstnána.
3. Ptát se, jestli je ona osoba k danému kroku oprávněna.
Pokud je odpověď na obě otázky kladná, bylo razítko použito oprávněně.

 

Jak by razítko mělo vypadat

 
Při zkoumání orazítkovaných dokumentů společnosti se zaměřte na následující: Nascanované razítko (například na faktuře) musí vypadat jako „razítko“ – padělatelé často používají jen obrázek, který je v grafickém programu na fakturu nalepen. Zkuste si scan zvětšit – padělek tohoto typu pak snadno odhalíte. Rovněž anglické nápisy na razítku (jako je například název společnosti, název úřadu, který razítko vydal) padělek neomylně odhalují.
Otisk pravého razítka musí být:
• kulatý,
• otisknutý červeným inkoustem,
• s název společnosti pouze čínskými znaky,
• kompletně čitelný.

 

Prověření společnosti u SAIC

 
Získání přístupu k záznamůmo partnerovi přes SAIC a jeho místní pobočky není nijak snadné, nicméně vám poskytne větší množství spolehlivých a přesných informací než běžné –podniky zkoumající – firmy. Pro úspěšné získání záznamů firem u SAIC:
1. Najměte čínského právníka. SAIC své záznamy zpřístuňuje pouze licencovaným čínským právníkům.
2. Najatý právník by měl navštívit kancelář SAIC osobně
3. Právník by měl složku společnosti prozkoumat a pořídit kopie potřebných věcí přímo v SAIC. Všechny dokumenty budou v čínštině, doporučuje se proto najmout překladatele – obvykle přímo prostřednictvím právní firmy SAIC obvykle zpřístupní složku na požádání, je však velmi pravděpodobné, že se partner o zkoumání své složky dozví, takže vše je potřeba takticky promyslet.

 

Povolení a licence

 

Určité podnikatelské aktivity vyžadují speciální povolení, vydávaná různými orgány, zpravidla dohlížejícími na dané odvětví. Při pohledu na rozsah podnikání uvedený na licenci získáte přehled o všech povoleních, která byste si měli od partnera vyžádat. Detailům povolení věnujte stejnou pozornost jako při kontrole podnikatelské licence (název společnosti, datum, razítko, atd.).
Samozřejmě, není na vás, abyste do detailů posuzovali, zda daná společnost má nebo nemá všechna povolení – to ať si zkoumají místní úřady. Může Vás to ale zajímat v okamžiku, kdy bude daná čínská společnost (například továrna) pro nedostatky v povolení k činnosti uzavřena. V takovém případě můžete dát sbohem své objednávce (i zaplacené). Nutnými povoleními mohou být napříkad:
• Pro importéra: importní licence.
• Pro dodavatele: speciální povolení pro výrobu daného výrobku,
povolení k vývozu z Číny.
• Pro distributora: distribuční povolení (pro určité druhy výrobků
je nezbytné – např. pro potraviny).
• Pro poskytovatele služeb: povolení k poskytování daných
služeb.

 

Prostory a pozemek

 
Váš obchodní partner by měl také užívat prostory, ve kterých firma sídlí, legálně. Opět, pokud jde o jednu menší objednávku, není nezbytné, abyste prověřováním této skutečnosti trávili mnoho času. Pokud se však s vytipovaným partnerem chystáte dlouhodobě obchodovat a nebo se jedná o větší projekt (investice, nebo dokonce joint-venture), je dobré vědět, že provoz vašeho partnera nebude uzavřen z důvodu nelegálního užívání pozemků (v Číně je to běžné, zvlášť, když se čínská firma z nějakých důvodů příslušným úřadům znelíbí).
Abyste měli jistotu, musíte si především zodpovědět tyto otázky:
• Má partner právo užívat daný pozemek?
• Jaká práva ve vztahu k pozemku má?
• K čemu může být pozemek použit?

 

Práva k užívání pozemku

 

Práva, spojená s pozemkem a jeho užíváním, se dají ověřit na místním pozemkovém úřadě. Státem vlastněné podniky (state-owned enterprises – SOEs) nebývají držiteli certifikátu o právech k užívání pozemku, na vaši žádost o něj však mohou požádat a poté vám jej předložit. V Číně existují dva typy práv k užívání pozemku:
Propůjčené právo – jedná se pouze o právo k užívání pozemku pro dané období. Toto právo je slabší a hrozí, že bude nájemce z pozemku jednoduše vypuzen (a nepomůže, že tam má například své stavby).
Udělené právo – v tomto případě se jedná o vlastnické právo, udělené na určité časové období. Jedná se o bezpečnější ze dvou forem užívacího práva k pozemku, zejména pokud se k pozemku váží výraznější investice. Udělené právo také pomáhá dosáhnout na vyšší úvěr od čínské banky a konečně může být i zdrojem příjmu z prodeje.
 
 

POSUZOVÁNÍ FINANČNÍHO STAVU SPOLEČNOSTI A SPLACENÉHO KAPITÁLU

 

Nepřesné finanční výkaznictví je v Číně velmi běžné, a to až do té míry, že společnosti vlastní i dvě či dokonce tři sady účetních knih: jednu pro daňový úřad, druhou pro investory a další pro vedení společnosti. Účelem je především vyhnout se daňovým povinnostem. Tato praxe může značně zkreslovat skutečnou finanční situaci společnosti. Je tedy složité, byť naprosto zásadní, přesnou finanční situaci potenciálního partnera zjistit.
Dvě důležité otázky si musíte položit, zní:
• Má společnost dostatečný registrovaný kapitál?
• Jaká je současná finanční situace této společnosti?

 

Kapitál a právní zodpovědnost

 

Odpovědnost za závazky čínské společnosti je stejně jako v ČR dána výší zapsaného kapitálu uvedeného v oprávnění k podnikání. Je důležité, abyste toto číslo považovali pro krytí vašeho podnikatelského záměru za dostatečné. Nicméně, jak již bylo řečeno, výše základního kapitálu, dle oprávnění k podnikání neznamená, že tento kapitál je pořád na účtu společnosti. Je ale pravděpodobné, že pokud byla jednou firma schopna naakumulovat například 10 mil. RMB, nejedná se o podvodníka, který má místo kanceláře pouze mobilní telefon (opět to ale nutně neznamená, že firma ještě něco z původní částky má).

 

Finanční výkazy a zprávy o auditu

 

Prověřit finanční stav vašeho partnera můžete v první řadě žádostí o poskytnutí zprávy o jeho úvěrových možnostech. Tu vydá banká čínské firmy. Zpráva vám dá obrázek o současné finanční situaci podniku. Váš potenciální partner ovšem musí dát bance souhlas k vydání tohoto dokumentu. Je-li váš partner dostatečně seriózní, bude váš požadavek chápat a dokonce i očekávat.
Můžete také vašeho partnera požádat o zprávu o auditu a finanční výkazy, buď přímo nebo přes pobočku AIC (pokud se dokumenty přes AIC získat nedají, a společnost nebyla auditována, nic dobrého to nevěstí). Také si můžete zažádat o kreditní rating společnosti, který provádí People‘s Bank of China‘s Credit Reference Centre.

 

Placení na „správný“ účet

 

Při placení je velmi důležité ujistit se, že bankovní účet společností uváděný je skutečně účtem firemním a nejedná se o účet osobní. Čínská firma po vás bude žádat zaslání peněz na osobní účet pokud:
1) je takto odkloňuje z daňových důvodů (nepřiznaný příjem);
2) se jedná o podvodníka, který ví, že takto zaslaných peněz se
už nikdy nedomůžete;
3) ve skutečnosti vůbec nekomunikujete s pracovníkem firmy,
ale s někým, kdo se podvodně vloupal do emailu společnosti.
Tento podvod realizovaný virem typu „trojan“ je v Číně stále běžnější. Zatímco důvod 1) vás až tolik znervózňovat nemusí, vždy hrozí, že důvodem je situace ad 2) nebo ad 3), proto se zasíláním peněz na osobní účty vyhýbejte.
 
 

KONTROLA NA MÍSTĚ A NÁVŠTĚVA PROSTOR SPOLEČNOSTI

 

Nic naplat, ačkoli se řada zahraničních podnikatelů snaží tomuto postupu jako čert kříži vyhnout, žádná lepší „due diligence“, než vydat se osobně do Číny a podnik partnera dokonale
prosmýčit, neexistuje. Vůbec nejlepší je pro posouzení každodenního fungování firmy i vícekrát (ohlášeně i neohlášeně) navštívit všechny prostory společnosti vašeho potenciálního partnera, včetně továren, kanceláří a skladů.
Pomůže vám to ujistit se, že:
• skutečný rozsah podnikání se shoduje s tím na podnikatelské
licenci,
• společnost může splnit vaše požadavky na kvalitu, objem
výroby, včasnost dodávek atd.
 

Návštěva prostor

 
Při návštěvě prostor partnera je dobré všimnout si, jak probíhá samotná výroba, resp. jak efektivně jsou procesy výroby řízeny. Pokud výrobě samotné nerozumíte, je dobré si s sebou vzít někoho, kdo vám ozřejmí, zda je tímto způsobem výroby možné dosáhnout vámi požadované kvality (váš čínský partner vám samozřejmě bude každopádně tvrdit, že ano, to by vás ale nemělo uspokojit).
Například a konkrétněji - všímejte si toho, jak zachází s vadnými výrobky, kolik jich je, jak tyto výrobky procházejí kontrolními body kvality. Leccos o kvalitě vašeho partnera vypoví také čistota provozních prostor, a to, jak moderní je strojní vybavení používá.
Pokud je vaše výroba náročná na energie, zkuste se zeptat, zda má dodavatel přidělené kvóty na spotřebu energie (v některých oblastech Číny to může být problém a blackouty mohou odávku zkomplikovat).

 

Ptejte se „kolem“

 

Řadu informací o vašem dodavateli zjistíte tak, že se prostě budete ptát na „všech nádražích“. Zkuste se tedy zamyslet, zda vám o vašem partnerovi pomohou více zjistit:
• zaměstnanci
• obyvatelé v sousedství
• konkurenti
• dodavatelé
• zákazníci
• dozorové orgány
• průmyslové a obchodní asociace
• média
• obchodní oddělení ambasád
Běžně se tímto investigativním due diligence zabývají speciální agentury, jejichž služeb můžete samozřejmě využít.
 
 
 


Zadejte prosím svůj e-mail ke stažení návodu
Stáhnout návod Zavřít