TOPlist

Jak na clo při dovozu z Číny

Ondřej Lapisz
Jak na clo při dovozu z Číny

Nalezli jsme prostor na českém trhu, vybrali toho správného dodavatele, nyní musíme náš plán uvést v život. Plán dovážet zboží z Číny. Bohužel ne vždy je vše tak jednoduché, jak by si člověk přál. Vedle čistě praktických záležitostí je nezbytné mít na paměti také veškerá právní omezení. Zboží dovážené z Číny musí být totiž obvykle procleno (pozn.: nulová sazba ještě neznamená, že celní řízení neprobíhá) a odpovídajícím způsobem zdaněno.
Na tomto webu jste již dříve mohli nalézt mnoho rad na téma výběru a prověření dodavatele, obchodních nástrah ale i dalších specifik obchodní spolupráce s čínským partnerem. V dnešním článku se podíváme na další ryze praktický aspekt této činnosti, a tím je zejména celní řízení. Vedle obecných záležitostí se zaměříme také na různá obchodně-politická importní omezení.

Kdy se clo neplatí

Na úvod si krátce vyjasníme, kdy celní řízení neprobíhá. Jde zejména o drobné zásilky neobchodní povahy či zboží dovážené turisty, tedy pro vlastní spotřebu. Vedle hodnotového existuje také množstevní omezení, především na tabákové či alkoholické výrobky. Aktuální informace o hodnotových a množstevních omezeních pro zásilky osvobozené od cla, daně z přidané hodnoty a daní spotřebních můžete nalézt ZDE.

A kdy naopak ano

Nyní se již podívejme na veškeré náležitosti dovozu obchodního zboží, tj. zboží určeného k dalšímu prodeji. Při opakovaném dovozu obchodního zboží do EU a opakovaném vývozu obchodního zboží z EU je nejprve nutno se registrovat na jednom z celních úřadů a získat tzv. číslo EORI, které se následně bude vždy uvádět do celních dokladů. Celé řízení začíná podáním tzv. Jednotného správního dokladu (JSD) Celní správě ČR. Toto podání probíhá elektronickou formou. K tomuto dokumentu se dle druhu zboží také přikládá obchodní faktura, faktura za dopravu, dodací list, osvědčení o původu zboží, atd. Návod pro vyplnění Jednotného správního dokladu, který vám pomůže udělat si jasnou představu o všech potřebných náležitostech, naleznete ZDE.

Celní prohlášení

Osobou, která celní prohlášení podává, může být pouze právnická osoba se sídlem nebo fyzická osoba s bydlištěm na území Evropské unie. Účastník celního řízení může podat celní prohlášení osobně, nebo si může pro účely celního řízení stanovit svého zástupce - celního deklaranta (zpravidla specializovaná firma). U zboží neobchodní povahy určeného fyzickým osobám vykonává funkci celního deklaranta Česká pošta.
Důležitým krokem celého řízení je zařazení dováženého zboží do správné skupiny dle kombinované evropské nomenklatury TARIC. Kód zboží TARIC je tvořen pěti dvojicemi číslic a případně i čtyřmístným doplňkovým kódem. Vše si ukažme na příkladu. Dvojice zleva doprava udávají kódy kategorií a podkategorií od nejvyšší po nejnižší. Kód 6203110000 lze kupříkladu rozložit jako:
- 62 ODĚVY A ODĚVNÍ DOPLŇKY, JINÉ NEŽ PLETENÉ NEBO HÁČKOVANÉ,
- 03 Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry (sportovní saka), kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky),
- 11 Obleky
- 00 Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
Pátou podkategorii ani doplňkové kódy už daná skupina nemá

ZDE naleznete kalkulačku celní správy, která vypočítá nejen clo, ale také DPH a SD.

Zvýšenou pozornost je nutno věnovat zejména zboží podléhajícímu omezením či dokonce zákazu dovozu. Jejich aktuální přehled naleznete ZDE.

Pozor na antidumping....

Vedle těchto převážně bezpečnostních opatření jsou aplikována také tzv. antidumpingová opatření. Ta mají ochránit vnitřní trh Společenství před dovozem levného zboží ze třetích zemí a tedy potenciálním ohrožením evropských výrobců. Ucelený přehled antidumpingových opatření můžete nalézt na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ZDE.

... a technické požadavky na výrobky.

Posledním omezením pro dovoz zboží může být nesplnění technických nároků na daný výrobek. V případě, že si nároky na výrobek nejste jisti, máte možnost bezplatně kontaktovat informační místo http://www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/pozadavky-na-vyrobky. Mezi jeho hlavní povinnosti v souladu s čl. 10 Nařízení náleží poskytování informací hospodářským subjektům a příslušným orgánům jiných členských států:
- o technických pravidlech pro určitý druh výrobku a případném požadavku na předchozí schválení,
- o uplatňování pravidel volného pohybu zboží na vnitřním trhu Evropské unie včetně zásady vzájemného uznávání a aplikace nařízení,
- o kontaktních údajích příslušných orgánů, které lze za účelem získání informací kontaktovat přímo, včetně informací o orgánech dohlížejících na dodržování technických pravidel,
- o obecných opravných prostředcích v případě sporu mezi příslušným orgánem a hospodářským subjektem, včetně informací o mimosoudním systému řešení sporů při nesprávné aplikaci práva ES (SOLVIT). (zdroj: www.mpo.cz)
Informační servis ProCoP poskytuje bezplatně informace na žádost (nejčastěji emailem). Informace jsou poskytovány do patnácti pracovních dnů od přijetí žádosti. ProCoP v zásadě poskytuje informace obecnějšího rázu týkající se aplikace zásady volného pohybu zboží. Nicméně, je-li to účelné, zprostředkuje prostřednictvím jiných orgánů státní správy i specifické informace týkající se jednotlivých druhů výrobků.

A konečně DPH

Se vstupem České republiky do Evropské unie 1. května 2004 zůstaly celní orgány správcem daně z přidané hodnoty pouze při dovozu zboží ve vybraných případech, jak stanovuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Celní úřad zůstává po 1. lednu 2005 správcem daně tehdy, pokud je dovezené zboží propuštěno osobě, která není plátcem DPH (dále jen „neplátce DPH“), do celního režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení, do celního režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, dovezené zboží bylo propuštěno osobě, která je plátcem DPH, do celního režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení, pokud zboží bylo do těchto režimů propuštěno na základě rozhodnutí celního úřadu, které nebylo učiněno na tiskopise JSD, v případech, kdy vzniká daňová povinnost podle § 23 odst. 1 písm. b) až d) zákona o DPH, tj. při nezákonném dovozu zboží, při porušení podmínek dočasného uskladnění zboží nebo při porušení podmínek stanovených pro celní režim, do kterého bylo dovážené. (zdroj: www.celnisprava.cz)
Zjednodušené schéma průběhu celého procesu importu zboží si můžete v anglické verzi prohlédnout na tomto odkaze.

Jak je vidět, při dovozu zboží z Číny je nutno pamatovat na mnoho povinností. Věříme však, že tento článek pro Vás může být rozcestníkem ke všem důležitým informacím. Nakonec je nutno podotknout, že kdykoliv si nebudete vědět rady, můžete se bez obav obrátit s prosbou o pomoc na pracovníky celní správy.

Komentáře (2)

Komentuj příspěvek

Kontrolní číslo: 406
Odeslat komentář
22. prosince 2016
Honza

Ono se to doplácení cla a DPH liší i případ od případu. Já i kamarád jsme kupovali stejnou kameru, on nedoplácel nic, mně se to na celnici zastavilo a musel jsem řešit papírování + doplácet asi 700 Kč. Jednalo se o akční kameru s cenou kolem 1500 Kč, takže procentuelně rozdíl skoro 50%. Kontroloval jsem si to podle tohoto návodu: http://www.nakupyzciny.cz/clo-z-ciny-2016/ a ono asi záleží i na konkrétním celníkovi.

14. září 2014
Vojtěch

Nedávno jsem četl zajímavý článek o tom, jak nakupovat zboží v zahraničí. Je tam popsáno vše do puntíku a jsou tam dobrá doporučení proč a kde nakupovat. Jestli by vás to zajímalo, čtěte tady: www.erada.cz/?p=850 . DOzvíte jestli vás musí trápit clo, DPH, kolik vás to bude stát, jestli ušetříte nebo ne a je-li to vlastně taková výhoda, jak si možná myslíte.

Aktuální články

Jak nakrmit Draka?

Ondřej Lapisz

Vzdělávací kurzy

Vzdělávací kurzy pro firmy

Newsletter

Ty nejdůležitější zprávy pro vaše čínské podnikání.
Přihlaste se k odběru pravidelného Newsletteru zde.
Odeslat